VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR
SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA

 • 1 Foreningens navn og hjemsted.
  Foreningens navn er Sportsfiskerforeningen Aabenraa. Dens hjemsted er Aabenraa og adressen er formandens adresse.
 • 2 Foreningens formål.
  Det er foreningens formål at fremme interessen for sportsfiskeri, skaffe medlemmerne adgang til at udøve sportsfiskeri, ophjælpe og pleje fiskebestanden i foreningens område, afholde kurser, studiekredse, foredragsaftner etc. og virke for udbredelsen af almindelig god sportsfiskerkultur.
 • 3 Optagelse.
  Enhver, som anerkender foreningens vedtægter, kan søge optagelse som medlem af foreningen. Optagelse sker via Fiskekort.dk, eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
  Efter optagelse er medlemskabet gældende resten af året og kan fortsætte i de følgende år såfremt kontingentet betales rettidigt.
  Generalforsamlingen bestemmer hvilke typer medlemskaber, der kan tegnes i foreningen. Den bestemmer samtidig hvilken stemmeret og antal stemmer, der skal tillægges de enkelte medlemstyper.
  Foreningen har p.t. følgende medlemskaber:

  Juniormedlemsskab
  … udstedes til medlemmer mellem 10 og 18 år. Med udgangen af det år, hvori et medlem fylder 18, ændres juniormedlemsskabet til et Ungdomsmedlemsskab.
  Juniormedlemskab giver ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

  Ungdomsmedlemsskab
  … udstedes til medlemmer mellem 19 og 25 år. Med udgangen af det år, hvori et medlem fylder 25, ændres ungdomsmedlemsskabet til et Seniormedlemskab.
  Ungdomsmedlemskab giver 1 stemme ved generalforsamlingen.

  Seniormedlemskab
  … udstedes til medlemmer over 26 år.
  Seniormedlemskab giver 1 stemme ved generalforsamlingen.

  Familiemedlemskab
  … udstedes til familier på samme adresse. Et familiemedlemskab kan omfatte højest to voksne, der er fyldt 18 år, samt husstandens børn under 18 år. Børn mellem 10 og 18 år er automatisk medlemmer af foreningens juniorafdeling og kan deltage i afdelingens arrangementer.
  Familiemedlemskab giver 1 stemme ved generalforsamlingen.

  Passiv medlemskab
  … udstedes til medlemmer der ønsker at støtte foreningen økonomisk ved at deltage i foreningens sociale tilbud. Passivmedlemmerne er ikke medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund, og må ikke fiske i foreningens vande.
  Passive medlemmer har ingen stemmeret til generalforsamlingen.

 • 4 Medlemmernes rettigheder og pligter.
  Med medlemskabet følger retten til at fiske i foreningens vande.
  Udenlandsk boende medlemmer i foreningen har ingen stemmeret på generalforsamlinger. Medlemskortet skal medbringes ved fiskeri i foreningens vande og skal på forlangende forevises ethvert medlem, der legitimerer sig ved forevisning af medlemskort.
  Lodsejerne har også ret til at forlange medlemskortet forevist.
  Medlemmerne skal overvåge, at der ikke sker ulovligt fiskeri i foreningens vande, og i påkommende tilfælde give anmeldelse til et bestyrelsesmedlem.
  Et medlem må ikke leje fiskevand der grænser op til foreningens vande, såfremt denne har interesse i og mulighed for at leje det pågældende fiskevand.
 • 5 Udmeldelse og tab af medlemskab.
  Udmeldelse kan ske ved henvendelse til enten formand eller kasserer.
  Det årlige kontingent til foreningen skal være betalt senest 1. februar. I modsat fald fortabes medlemskabet.
  Et medlem, hvis virksomhed og/eller optræden er i strid med foreningens vedtægter og regler, kan ekskluderes, når et flertal i bestyrelsen stemmer derfor.
  Ekskluderes et medlem, skal dette meddeles skriftligt. Afgørelsen kan indankes for første ordinære generalforsamling, hvis afgørelse ved almindelig stemmeflertal er afgørende. Ekskluderede og udmeldte medlemmer har ingen krav på kontingentrefusion eller andel i foreningens formue.
 • 6 Organisation.
  Foreningen tilsluttes Danmarks Sportsfiskerforbund.
  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
  Foreningens daglige drift ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse.
 • 7 Generalforsamling.
  Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts. Generalforsamlingen indkaldes med 21 dages varsel ved meddelelse enten i eget blad, i forbundets blad, eller via en e-mail.
  Varsling for afholdelse af generalforsamlingen sendes ud på e-mail til de medlemmer der har oplyst en e-mailadresse samt lægges på foreningens hjemmeside primo oktober.
  Dagsorden og evt. indkomne forslag bekendtgøres som omtalt i § 7, afsnit 1.
  Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. december.
  Varsling for afholdelse af generalforsamlingen skal bekendtgøres i september/oktober bladet Dagsorden og evt. indkomne forslag skal bekendtgøres i december/ januar bladet.

  Dagsorden skal indeholde mindst følgende emner:
  1. Valg af stemmetællere og dirigent.
  2. Aflæggelse af bestyrelsens og udvalgenes beretninger.
  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Behandling af budgetter og fastsættelse af kontingent, vederlag, priser etc.
  6. Valg til bestyrelse, suppleanter og revision.
  7. Eventuelt

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt overfor formanden fremsætter begrundet anmodning derom.

  Alle afgørelser på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed. Beslutninger om vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslagene.
  Alle afstemninger skal på forlangende være skriftlige. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 • 8 Bestyrelsen.
  Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling. Den består af mindst 5 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog således at der i lige årstal afgår mindst 2 og ulige år 3 medlemmer. Suppleanter vælges for 1 år.
  Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand, kasserer, og sekretær og fordeler i øvrigt opgaverne i mellem sig, ligesom bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
  Bestyrelsen kan ved vedtagelse af en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit erhverv. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 3 medlemmer er til stede.
  I forbindelse med stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en beslutningsprotokol. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle anliggender. Dens lovligt vedtagne beslutninger og handlinger forpligter foreningen.
  Foreningen tegnes af formanden eller af næstformand og kasserer i fællesskab.
  Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer. Bestyrelsen kan anordne særlige bestemmelser og ordensregler, såsom særfredninger og lignende. Disse skal godkendes på første ordinære generalforsamling.
 • 9 Økonomi og regnskab.
  Regnskabsåret er kalenderåret.
  Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. De valgte revisorer afgår på skift. Første gang efter lodtrækning.
  Herudover vælges en revisor suppleant for et år.
  Opgørelse over foreningens udgifter, indtægter, aktiver og passiver foretages af bestyrelsen og forelægges i revideret stand på den ordinære generalforsamling til godkendelse.
  Bestyrelsen kan udstede prokura til formand og kasserer, eller kollektiv prokura til formand og kasserer eller næstformand og kasserer efter behov.
  Prokura kan også være begrænset til et max. beløb.

  Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med foreningens til enhver tid hørende formue.
  Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

  Størrelsen af det årlige kontingent til foreningen, vederlag til formand og kasserer samt priser på gæstekort m.v. fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

  Ved optagelsen af nye medlemmer og genoptagelse af gamle medlemmer opkræves et indmeldelsesgebyr, som fastsættes af generalforsamlingen.

 • 10 Opløsning af foreningen.
  Opløsning af foreningen kan kun finde sted gennem vedtagelse af to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, hvor almindeligt stemmeflertal er afgørende. De to generalforsamlinger skal afholdes med 1 måneds mellemrum.

  På disse 2 generalforsamlinger træffes endvidere bestemmelser om anvendelse af foreningens midler, idet disse dog skal anvendes til sportsfiskermæssige formål.

 • 11 Ikrafttrædelse.
  Nuværende vedtægt træder i kraft den 1. marts 2005. Den erstatter fra dette tidspunkt foreningens tidligere love af 29. januar 1951 med senere tilføjelser og ændringer.

Vedtaget på generalforsamlingen den 17. februar 2005.
Ændret på Generalforsamlingen den 23. februar 2010
Ændret på Generalforsamlingen den 21. februar 2012
Ændret på Generalforsamlingen den 19. februar 2013
Ændret på Generalforsamlingen den 19. februar 2015
Ændret på Generalforsamlingen den 20. februar 2018