ØRREDFONDENS VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR
AABENRAA ØRREDFOND

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Aabenraa Ørredfond.
Fonden står under og administreres af Sportsfiskerforeningen Aabenraa, som har hjemsted på formandens adresse.

§ 2. Foreningens interesseområde og formål.

Fondens interesseområde er kyststrækningen fra Naldtang i syd til Sønderballe i nord samt sportsfiskerforeningens egne fiskevande.
Det er foreningens formål
1 at Ophjælpe ørredbestanden indenfor interesseområdet ved udsætninger i sportsfiskerforeningens egne ferske vande, udsætninger direkte i havet og bidrage økonomisk til opfyldelse af den gældende udsætningsplan for Aabenraa fjordområde, og
2 at Sikre foreningens vande såvel biologisk som økonomisk

§ 3. Fremskaffelse af fondens midler.

Fondens midler tilvejebringes ved afholdelse af en årlig ørreddag samt frivillige bidrag indbetalt til fondens postgirokonto.
På ørreddagen fiskes inden for det af bestyrelsen fastsatte konkurrence område, der angives i programmet for ørreddagen.

§ 4. Fondens ledelse.

Fondens ledelse består af bestyrelsen for Sportsfiskerforeningen Aabenraa
Bestyrelsen forestår indkøb og udsætning af fisk.
Regnskabet føres af foreningens kasserer og revideres af foreningens revisorer. Regnskabet offentliggøres en gang årligt sammen med foreningens regnskab

§ 5. Anvendelse af fondens midler

Fondens udgifter til administration og indkøb af fisk skal afholdes af fondens egne midler.
Herudover kan fondens midler anvendes til klækkeredskaber og el-fiskeudstyr.
Fondens midler kan også anvendes til biotoppleje og vedligeholdelse af foreningens vande samt sikre, at vandene forbliver i foreningens regi.
Midlerne kan endvidere anvendes til uddannelse af foreningens medlemmer (el-fiskekursus, vandløbspleje m.v.) – dog således at gældende udsætningsplaner opfyldes forud herfor.
Endelig kan fonden yde foreningen tilskud til opretholdelse af dens aktiviteter, dog således at der maximalt kan ydes tilskud på 2/3 af overskuddet ved årets ørreddag.

§ 6. Opløsning af Aabenraa Ørredfond.

Ved opløsning af fonden skal bestyrelsen sørge for at fondens formue bliver anvendt i overensstemmelse med de i § 2 og § 5 givne regler.

Således vedtaget i august 1967. Ændret på generalforsamlinger den 24. november 1981, 6. december 1989, 8. december 1992 og 9. februar 1998